دکتر آریا الستی

موسس و مشاور شرکت شریف اگربات


مهندس امین طلائی‌زاده

مدیرعامل شرکت شریف اگربات


مهندس مهران شهروز

موسس و مدیر پروژه شرکت شریف اگربات

 
 

 
 

 
 
فارسی