استقرار شرکت کشاورزیار رباتیک شریف در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف