معرفی شرکت شرکت کشاورزیار رباتیک شریف (شریف اگربات) در اخبار سیما