بیان فرصت‌های شغلی پهپاد کشاورزی در روستاها توسط مدیر عامل شریف اگربات در شبکه ۳

فارسی