مبارزه شریف اگربات با سن گندم توسط پهپاد در استان فارس